کار تحقیقی رشته حقوق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

کار تحقیقی جدید کامل در مورد اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دارای فهرست و همراه با رعایت کلیه اصول نگارشی

این پروژه دارای 181 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد
فهرست :

مقدمه. 8

فصل اول :ماهيت و شرايط پذيرش نسب… 18

بند اول ـ ديدگاه عرفي.. 20

بند دوم ـ ديدگاه قرآن و روايات.. 20

بند اول ـ بيان نظريه ها24

بند دوم ـ نظر برگزيده26

بند اول ـ نظر قانون مدني و فقها31

بند دوم ـ نظر برگزيده33

فصل دوم :اثبات نسب پدري.. 37

بند اول ـ توجيه اماره فراش… 40

بند دوم ـ قلمرو و حد شمول قاعده فراش… 41

بند سوم ـ اعتبار اماره فراش… 47

بند اول ـ دعوي ناضر به تحقق نيافتن شرايط اماره فراش… 50

بند اول ـ مدعی نفی ولد. 51

بند دوم – دعوي اثبات نسب.. 53

بند اول – نسب فرندان ناشي از تززيق اسپرم بيگانه (اهداي اسپرم)55

بند دوم ـ فرزندان ناشي از تزريق (كشت) تخمك در اندام تناسلي زن (اهداي تخمك)62

بند سوم ـ فرزندان ناشي از تزريق اسپرم و تخمك بيگانه به اندام تتناسلي زن (اهداي جنين)65

بند چهارم ـ فرزندان ناشي از باروري آزمايشگاهي.. 65

فصل سوم :حقوق حمل ناشي از اهداي گامت و جنين.. 68

بند اول ـ دیدگاه قانون مدنی.. 69

بند دوم ـ نظر برگزيده70

بند اول –اشخاصي كه حضانت طفل متولد از اهداي گامت و جنين با آنهاست.. 97

فصل چهارم :اهداي گامت و جنين و قانون مسئوليت مدني.. 111

بند اول- مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل.. 113

بند دوم- مسئوليت مدني اهداء كننده گامت در مقابل طفل.. 118

بند اول ـ قرارداد های اصلی.. 133

بند دوم : قراردادهاي مقدماتي يا تبعي.. 139

فصل پنجم :ماهيت حقوقي اهداي گامت و جنين.. 167

منابع :180

دسته بندی محصولات

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X